Truy cập nội dung luôn

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Chức năng và nhiệm vụ của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường chuẩn quốc gia.

2.2. Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

2.3. Đối với công tác khảo thí:

a) Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ thi, bao gồm: thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia; thi và quản lý chỉ đạo, kiểm duyệt công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 10 trung học phổ thông Chuyên;

b) Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện công tác thi đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở.

2.4. Đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

a) Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở triển khai, chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ Sở giáo dục thuộc thẩm quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác đánh giá ngoài và công nhận cơ Sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng; giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả kiểm định chất lượng;

c) Chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở;

d) Phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

2.5. Chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức xác minh văn bằng theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước.

2.6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức việc phối hợp với các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

2.7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

2.8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở sơ kết, tổng kết công tác thi, kiểm định chất lượng giáo dục.

2.9. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các dịch vụ công về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

2.10. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo về công tác quản lý đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật; đào tạo theo địa chỉ sử dụng, tư vấn tuyển sinh.

2.11. Phối hợp với bộ phận thi đua theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đối với các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục.

2.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

     1

 Ông Lê Ngọc Linh

 Trưởng phòng

 02733.872602

 le.nglinh@gmail.com

     2

 Ông Trịnh Văn Dũng

 Phó Trưởng phòng

 02733.872602

 dungmpt1975@gmail.com

     3

 Ông Nguyễn Ngọc Duy Khương

 Chuyên viên

 02733.872602

 n2dkhuong@gmail.com

    4

 Ông Nguyễn Hồng Phúc

 Chuyen viên

 02733.872602

 nguyenhongphuctk@gmail.com

    5

 Bà Dương Thị Hồng Thủy

 Chuyen viên

 

 duongthihongthuy@tgu.edu.vn

    6

 Lê Thanh Châu

 Chuyen viên

 

 lethanhchau@tiengiang.gov.vn​

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Liên kết Liên kết