Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

/documents/11431/48509808/KH+31.pdf/048463b0-1d67-4a65-a5e1-45f90ccacd82...
/documents/11431/48509808/KH+30.pdf/5c529f72-effe-48f3-8187-212bc1eaaab2...
Sở GDĐT Tiền Giang nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Sở GDĐT Tiền Giang nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 - 14/02/2023 (số lượt xem: 19)

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền G...

Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 - 14/02/2023 (số lượt xem: 14)

​Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...

/documents/11431/47381865/07+KH_CCHC_NAM_2023+SGDDT_signed_signed.pdf/07504fe5-4954-4c6f-815f-65d2176200ac...
Thông báo thời gian tổ chức đối thoại và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang - Lần 1 năm 2022
Thông báo thời gian tổ chức đối thoại và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang - Lần 1 năm 2022 - 14/10/2022 (số lượt xem: 16)

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước...

Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính quý 3 năm 2022
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính quý 3 năm 2022 - 22/09/2022 (số lượt xem: 8)

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền G...

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2022
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2022 - 09/09/2022 (số lượt xem: 14)

​Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong quý 3 năm 2022, Sở GDĐT phát động phong trào thi đua CCHC theo bảng Chỉ số CCHC do Ủy ban nhân...

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang - 17/08/2022 (số lượt xem: 74)

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh công bố công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính (<...

Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 2 năm 2022
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 2 năm 2022 - 17/06/2022 (số lượt xem: 29)

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền G...

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 - 09/06/2022 (số lượt xem: 20)

Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở GDĐT luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác...

UBND tỉnh Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
UBND tỉnh Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - 09/05/2022 (số lượt xem: 22)

Ngày 09 tháng 5 năm 2022,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó:...

Sở GDĐT ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Sở GDĐT ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 - 23/03/2022 (số lượt xem: 20)

​Ngày 23 tháng 3 năm 2022,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nh...

Sở GDĐT phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”của năm 2022
Sở GDĐT phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”của năm 2022 - 23/03/2022 (số lượt xem: 19)

Ngày 23 tháng 3 năm 2022,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-SGDĐT về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2022. Theo đó:...

Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 1 năm 2022
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 1 năm 2022 - 19/03/2022 (số lượt xem: 42)

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉn...

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2022
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2022 - 09/03/2022 (số lượt xem: 19)

Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong quý 1 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương hướng triển khai, tổ chức thực hiện Ch...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 37
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5847944