Truy cập nội dung luôn

Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Điện thoại: 073. 3872602

Email: phongktkd.sotiengiang@moet.edu.vn


1. Ông Lê Ngọc Linh , chức vụ:  Trưởng phòng.
Điện thoại: 0917.193900
Email: le.nglinh@gmail.com
2.Ông Trịnh Văn Dũng : 
Phó Trưởng phòng phụ trách về công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi.
Điện thoại: 0988. 801 235

Email: dulieukt.tiengiang@moet.edu.vn
3.Ông Nguyễn Hữu Thiện : Chuyên viên phụ trách về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo thí.
Điện thoại: 0917.726 264
Email: thiennguyenhuu@gmail.com
4. Ông Phan Văn Khoa : Chuyên viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
Điện thoại: 0902 937 902
Email: phanvankhoa.1959@gmail.com
5.Ông Nguyễn Ngọc Duy Khương : Chuyên viên phụ trách công tác văn bằng chứng chỉ.
Điện thoại: 0919 454 210
Email : n2dkhuong@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ
Tham mưu giúp Giám đốc Sở :
  • Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí;
  • Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công tác khảo thí;
  • Thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo phân cấp quản lý giáo dục;
  • Tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác khảo thí;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở xây dựng, quản lý  ngân hàng đề thi theo đúng quy định của pháp luật; của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện và chỉ đạo các kỳ thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý chất lượng giáo dục theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Văn bản mới Văn bản mới

 Họp Sơ kết công tác quý I năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018
 Tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật. Số 03/2018
 262/SGDĐT-GDTrH: V/v tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho kỳ thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông năm học 2017-2018.
 248 /SGDĐT-VP: V/v tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết Liên kết