Truy cập nội dung luôn

Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Điện thoại: 073. 3872602

Email: phongktkd.sotiengiang@moet.edu.vn


1. Ông Lê Ngọc Linh , chức vụ:  Trưởng phòng.
Điện thoại: 0917.193900
Email: le.nglinh@gmail.com
2.Ông Trịnh Văn Dũng : 
Phó Trưởng phòng phụ trách về công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi.
Điện thoại: 0988. 801 235

Email: dulieukt.tiengiang@moet.edu.vn
3.Ông Nguyễn Hữu Thiện : Chuyên viên phụ trách về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo thí.
Điện thoại: 0917.726 264
Email: thiennguyenhuu@gmail.com
4. Ông Phan Văn Khoa : Chuyên viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
Điện thoại: 0902 937 902
Email: phanvankhoa.1959@gmail.com
5.Ông Nguyễn Ngọc Duy Khương : Chuyên viên phụ trách công tác văn bằng chứng chỉ.
Điện thoại: 0919 454 210
Email : n2dkhuong@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ
Tham mưu giúp Giám đốc Sở :
  • Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí;
  • Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công tác khảo thí;
  • Thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo phân cấp quản lý giáo dục;
  • Tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác khảo thí;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở xây dựng, quản lý  ngân hàng đề thi theo đúng quy định của pháp luật; của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện và chỉ đạo các kỳ thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý chất lượng giáo dục theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Văn bản mới Văn bản mới

 Mời họp mặt cựu học sinh khóa 17 (lớp 6 năm học 1971-1972) Trường THPT Trương Định, thị xã Gò Công
 Số liệu tuyển sinh 10 năm học 2018-2019 (tính đến ngày 26/5/2018)
 609/SGDĐT-VP: V/v phòng, tránh học sinh tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.
 595/SGDĐT-GDCNTX: V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 đối với GDTX.
 592/SGDĐT-GDCNTX: V/v kiểm tra hoạt động của các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học

Liên kết Liên kết