Truy cập nội dung luôn

Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Văn bản mới Văn bản mới

 Tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật số 05/2019
 02/HD-SGDĐT: Hướng dẫn công tác thanh tra thi, kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2019 - 2020.
 49/GM-SGDĐT: Dự Hội nghị Tập huấn thanh tra thi tuyển sinh 10.

Liên kết Liên kết