Truy cập nội dung luôn

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Quyết định phê duyệt kế hoạch Thanh tra Kiểm tra năm học 2021 - 202...
Quyết định công khai đối tượng kê khai tài sả...
/documents/11431/33082576/QUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+CHE+SU+DUNG+TAI+SAN+CONG.pdf/6638d786-d4f2-41d9-89c8-ec46d066788b...
/documents/11431/33082576/QUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+CHE+THI+DUA+KHEN+THUONG.pdf/964bbcf8-617b-4f72-a93a-423e2a6caa3f...
/documents/11431/33082576/QUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+CHE+LAM+VIEC+CO+QUAN.pdf/6896a51c-9e46-4c79-b555-bd057f8412e6...
Quyết định ban hành qui tắc ứng xử. - 13/09/2021 (số lượt xem: 18)
/documents/11431/33082576/QUUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+TAC+UNG+XU.pdf/0d54d2c6-6f38-4dad-9978-ccb999435f04...
Kế hoạch hoạt động Ban Thanh tra nhân dân - 13/09/2021 (số lượt xem: 553)
/documents/11431/33082576/KE+HOACH+BAN+TTND.docx/5434d9c7-de4e-4b24-8d28-b50be97ca798...
Nghị định 59/2019/NĐ-CP - 21/08/2021 (số lượt xem: 27)
​Nghị định 59/2019/NĐ-C...
​Triển khai thực hiện công văn số 5659/VPCP-V....
​Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũn...
​Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào nhà trường...
Luât tố cáo - 21/08/2021 (số lượt xem: 24)
​Luât tố cáo...
​Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...
​Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải giuyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020...
Kế hoạch phòng chống của UBND 2020 - 21/08/2021 (số lượt xem: 33)
​Kế hoạch phòng chống của UBND 2020...
Luật Thanh tra - 21/08/2021 (số lượt xem: 17)
​Luật Thanh tra...
Luật phòng chống tham nhũng - 21/08/2021 (số lượt xem: 36)
​Luật phòng chống tham nhũng...
Dân chủ trong cơ sở giáo dục - 21/08/2021 (số lượt xem: 22)
Công khai trong Giáo dục - 21/08/2021 (số lượt xem: 23)
​Công khai trong Giáo dụ...
Quy định thi hành luật PCTN - 21/08/2021 (số lượt xem: 26)
​Quy định thi hành luật PCTN...
Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 819/QĐ-SGDĐT: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG NĂM 2021
 177/SGD ĐT-TT: V/v thông báo triệu tập bổ sung học viên 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
 04/TB-HĐTD: Thông báo bổ sung Phiếu dự tuyển, hình thức thi tuyển và nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2021
 1737/SGDĐT-TCHC: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 406
  Tổng lượt truy cập: 5693819