Truy cập nội dung luôn

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Giáo duc và Đào tạo tỉnh Tiền Gian...
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạ...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý 3 năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý 2 năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 202...
Quyết định phê duyệt kế hoạch Thanh tra Kiểm tra năm học 2021 - 202...
Quyết định công khai đối tượng kê khai tài sả...
/documents/11431/33082576/QUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+CHE+SU+DUNG+TAI+SAN+CONG.pdf/6638d786-d4f2-41d9-89c8-ec46d066788b...
/documents/11431/33082576/QUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+CHE+THI+DUA+KHEN+THUONG.pdf/964bbcf8-617b-4f72-a93a-423e2a6caa3f...
/documents/11431/33082576/QUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+CHE+LAM+VIEC+CO+QUAN.pdf/6896a51c-9e46-4c79-b555-bd057f8412e6...
Quyết định ban hành qui tắc ứng xử. - 13/09/2021 (số lượt xem: 19)
/documents/11431/33082576/QUUYET+DINH+BAN+HANH+QUY+TAC+UNG+XU.pdf/0d54d2c6-6f38-4dad-9978-ccb999435f04...
Kế hoạch hoạt động Ban Thanh tra nhân dân - 13/09/2021 (số lượt xem: 1681)
/documents/11431/33082576/KE+HOACH+BAN+TTND.docx/5434d9c7-de4e-4b24-8d28-b50be97ca798...
Nghị định 59/2019/NĐ-CP - 21/08/2021 (số lượt xem: 31)
​Nghị định 59/2019/NĐ-C...
​Triển khai thực hiện công văn số 5659/VPCP-V....
​Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũn...
​Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào nhà trường...
Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 09/TB-HĐTD: Thông báo Kết quả điểm thi thực hành tiết dạy (Vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
 109/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Thông tư số 37,38,39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
 46/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 71/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v triển khai Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 138
  Tổng lượt truy cập: 5717246