Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch năm học 2018-2019 Kế hoạch năm học 2018-2019

Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2018-2019
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2018-2019

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019;Căn cứ Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo...

Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019
Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019

Ngày 31/08/2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019...