Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ 2016 - 2017 Nhiệm vụ 2016 - 2017

Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017

Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; Quyếđịnh s1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 ca Btrưởng BGiáo dc và Đàto ban hành Khung kế hoch thi gian năm hc 2016 2017 ca giáo dc mnon, giáo dc phthông, giáo dc thường xuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Tư tưởng Văn hóa năm học 2016 2017

 Tải văn bản


Tin liên quan
Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện    05/07/2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN    04/10/2016
Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017    27/09/2016
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017    27/09/2016
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017    27/09/2016