Truy cập nội dung luôn

BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG

 

GIÁM ĐỐC

Tiến sĩ  Lê Quang Trí

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý chuyên môn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua - khen thưởng, tài chính, thanh tra, pháp chế, an ninh quốc phòng, công nghệ thông tin, trưởng ban biên tập Website Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng cơ bản; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Kế hoạch-Tài chính; Phòng Tổ chức – Hành chính (bộ phận tổ chức).

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các ban, ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến hoạt động của ngành.

- Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công.

- Chủ tài khoản 1.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ  Nguyễn Phương Toàn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác: giáo dục Trung học, giáo dục thường xuyên; cải cách hành chính.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên; Tổ chức – Hành chính (bộ phận hành chính);

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, các ban ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Gò Công Tây, huyện Chợ Gạo, và thành phố Mỹ Tho.

- Chủ tài khoản 2.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ Huỳnh Thị Phượng

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục ngoài giờ.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Giáo dục tiểu học – Giáo dục mầm non; Trung tâm Hỗ trợ công tác Thư viện, Thiết bị và Giáo dục ngoài giờ.

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp, các ban ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ  Võ Văn Hiếu

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác: khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; thanh tra.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Thanh tra Sở.

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, các ban ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy và huyện Tân Phước

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

STT

Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Chức vụ

Số điện thoại di động

1

Tiến sĩ Lê Quang Trí

02733874588

giamdoc.sotiengiang@moet.edu.vn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2

Thạc sĩ Nguyễn Phương Toàn

02733874028

nguyenphuongtoan@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3

Thạc sĩ Huỳnh Thị Phượng

02733878510

huynhthiphuong @tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

4

Thạc sĩ Võ Văn Hiếu

02733977588

vvhieu.tiengiang@moet.edu.vn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Văn bản trang chủ Văn bản trang chủ

VĂN BẢN MỚI
 2020/TB-SGDĐT: Về việc viết bài cho Đặc san của ngành Giáo dục 20/11/2020.
 09/SHPL: Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 09/2020
 1349/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn, hướng dẫn đồng bộ dữ liệu văn bằng chứng chỉ vào hệ thống dùng chung cho Sở, Phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 1306/SGDĐT-GDTrH: Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT năm học 2020-2021
 1329/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v Hướng dẫn tổ chức liên kết quản lý, giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT giữa các cơ sở GDTX và các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Liên kết Liên kết