Truy cập nội dung luôn

BAN GIÁM ĐỐC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG

 

GIÁM ĐỐC

Nhà giáo ưu tú  Nguyễn Hồng Oanh

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý chuyên môn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua - khen thưởng, tài chính, thanh tra, pháp chế, an ninh quốc phòng, công nghệ thông tin, trưởng ban biên tập Website Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng cơ bản; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Kế hoạch-Tài chính, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng;

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các ban, ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến hoạt động của ngành.

- Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông và Thị xã Gò Công;

- Chủ tài khoản 1.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Quý Mão

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, cải cách hành chính.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non và Văn phòng;

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục, Hội Khuyến học và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, các ban ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Châu Thành, Tân Phước và TP. Mỹ Tho;

- Chủ tài khoản 2;

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thị Phượng

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác: giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục ngoài giờ.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục Thường xuyên; Trung tâm Hỗ trợ công tác Thư viện, Thiết bị và Giáo dục ngoài giờ;

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp, các ban ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy;

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Toàn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác: giáo dục Trung học, khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục;

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Giáo dục Trung học, Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục,

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với Hội Cựu Giáo chức và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp, các ban ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách giáo dục và đào tạo các huyện Gò Công Tây, Chợ Gạo;

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

 

  

Văn bản trang chủ Văn bản trang chủ

VĂN BẢN MỚI
 V/v thông tin đến học sinh kế hoạch giao lưu kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Mực Tím tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
 Danh sách 28 học sinh nhận học bổng “Vì tương lai Việt Nam” của Báo Mực Tím
 51/TB-SGDĐT: Thông báo về việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chất lượng giáo dục và hồ sơ học sinh tiểu học, năm học 2018-2019
 Số 1207/SGDĐT-TCCB: V/v nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức viên chức quản lý.
 Số 55/KHLN-SGDĐT-CĐGD: Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân" năm học 2018-2019.

Liên kết Liên kết