Truy cập nội dung luôn
       
DANH SÁCH EMAIL
STT Cá nhân/ đơn vị Email
EMAIL SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
1.

Nguyễn Hồng Oanh

nhoanh.sotiengiang@moet.edu.vn

2.

Võ Văn Hiếu

vvanhieu.sotiengiang@moet.edu.vn
3. Huỳnh Thị Phượng htphuong.sotiengiang@moet.edu.vn
4. Nguyễn Phương Toàn nptoan.sotiengiang@moet.edu.vn
5.

Văn phòng

vanphong.SoTienGiang@moet.edu.vn

6.

Thanh tra

thanhtra.SoTienGiang@moet.edu.vn

7.

Phòng Giáo dục Mầm non

phongGDMN.SoTienGiang@moet.edu.vn

8.

Phòng Giáo dục Tiểu học

phongGDTH.SoTienGiang@moet.edu.vn

9.

Phòng Giáo dục Trung học

phongGDTrH.SoTienGiang@moet.edu.vn

7.

Phòng Giáo dục Thường xuyên

phongGDTX.SoTienGiang@moet.edu.vn

10.

Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp

phongGDCN.SoTienGiang@moet.edu.vn

11.

Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD

phongKTKD.SoTienGiang@moet.edu.vn

12.

Phòng Kế Hoạch – Tài chính

phongKHTC.SoTienGiang@moet.edu.vn

13.

Phòng Tổ chức Cán bộ

phongTCCB.SoTienGiang@moet.edu.vn

14.

Phòng khoa học – Công nghệ

phongKHCN.SoTienGiang@moet.edu.vn

15.

Đảng ủy Sở GD-ĐT

danguy.SoTienGiang@moet.edu.vn

16.

Công đoàn nghành GD

congdoan.SoTienGiang@moet.edu.vn

17.

Phòng Công nghệ thông tin

phongCNTT.SoTienGiang@moet.edu.vn

   
EMAIL CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
STT Email Đơn vị
  PHÒNG GIÁO DỤC  
1. PGDMyTho.TienGiang Phòng GD TP Mỹ Tho
2. PGDChauThanh.TienGiang Phòng GD Huyện Châu Thành
3. PGDTanPhuoc.TienGiang Phòng GD Huyện Tân Phước
4. PGDCaiLay.TienGiang Phòng GD Huyện Cai Lậy
5. PGDCaiBe.TienGiang Phòng GD Huyện Cái bè
6. PGDChoGao.TienGiang Phòng GD Huyện Chợ Gạo
7. PGDGoCongTay.TienGiang Phòng GD Huyện Gò Công Tây
8. PGDGoCongDong.TienGiang Phòng GD Huyện Gò Công Đông
9. PGDTXGoCong.TienGiang Phòng GD Thị xã Gò Công
 10. pgdtanphudong.tiengiang@moet.edu.vn  Phòng GD Tân Phú Đông
     
Trường THPT
1 c3DocBinhKieu.TienGiang@moet.edu.vn THPT Đốc Binh Kiều
2 c3BinhDong.TienGiang@moet.edu.vn THPT Bình Đông
3 c3CaiBe.TienGiang@moet.edu.vn THPT Cái Bè
4 c3ChoGao.TienGiang@moet.edu.vn THPT Chợ Gạo
5 c3ChuyenTienGiang.TienGiang@moet.edu.vn THPT Chuyên TG
6 c3DuongDiem.TienGiang@moet.edu.vn THPT Dưỡng Điềm
7 c3dlApBac.TienGiang@moet.edu.vn THPT DL ấp Bắc
8 c3GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn THPT Gò Công Đông
9 c23LongBinh.TienGiang@moet.edu.vn THPT Long Bình
10 c3LuuTanPhat.TienGiang@moet.edu.vn THPT Lưu Tấn Phát
11 c3MyPhuocTay.TienGiang@moet.edu.vn THPT Mỹ Phước Tây
12 c3NguyenDinhChieu.TienGiang@moet.edu.vn THPT Nguyễn Đình Chiểu
13 c3NguyenVanCon.TienGiang@moet.edu.vn THPT Nguyễn văn Côn
14 c23NguyenVanTiep.TienGiang@moet.edu.vn THPT Nguyễn Văn Tiếp
15 c3PhamThanhTrung.TienGiang@moet.edu.vn THPT Phạm Thành Trung
16 c3PhanVietThong.TienGiang@moet.edu.vn THPT Phan Việt Thống
17 c3TanHiep.TienGiang@moet.edu.vn THPT Tân Hiệp
18 c3TanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn THPT Tân Phước
19 c3ThienHoDuong.TienGiang@moet.edu.vn THPT Thiên Hộ Dưương
20 c3ThuKhoaHuan.TienGiang@moet.edu.vn THPT Thủ Khoa Huân
21 c3TruongDinh.TienGiang@moet.edu.vn THPT Trương Định
22 c3VinhBinh.TienGiang@moet.edu.vn THPT Vĩnh Bình
23 c3VinhKim.TienGiang@moet.edu.vn THPT Vĩnh Kim
24 c3NamKyKhoiNghia.TienGiang@moet.edu.vn THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
25 c3TranvanHoai.TienGiang@moet.edu.vn THPT Trần Văn Hoài
26 c3HuynhVanSam.TienGiang@moet.edu.vn THPT Huỳnh Văn Sâm
27 c3LeThanhHien.TienGiang@moet.edu.vn THPT Lê Thanh Hiền
28 c3RachGamXoaiMut.TienGiang@moet.edu.vn THPT Rạch Gầm-Xoài Mút
29 c3GoCong.TienGiang@moet.edu.vn THPT Gò Công
30 c3TuKiet.TienGiang@moet.edu.vn THPT Tứ Kiệt
31 c3TranHungDao.TienGiang@moet.edu.vn THPT Trần Hưng Đạo
32 c3TinhHa.TienGiang@moet.edu.vn THPT Tịnh Hà
33 c3NguyenVanThin.TienGiang@moet.edu.vn THPT Nguyễn Văn Thìn
34 c3BinhPhucNhut.TienGiang@moet.edu.vn THPT Bình Phục Nhứt
35 c23NangKhieuTDTT.TienGiang@moet.edu.vn THPT Năng khiếu TDTT
36 c3VanHoa2.TienGiang@moet.edu.vn Trường Văn hoá 2 Bộ Công An
37  c23PhuThanh.TienGiang@moet.edu.vn                     Trường cấp 2,3 Phú Thạnh
38 c3phuocthanh.tiengiang@moet.edu.vn                Trường THPT Phước Thạnh
  TT GDTX
1 GDTXTinh.TienGiang@moet.edu.vn TT GDTX Tỉnh Tiền Giang
2 GDTXMyTho.TienGiang@moet.edu.vn TT GDTX TP Mỹ Tho
3 GDTXCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX Cái Bè
4 GDTXCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX Cai Lậy
5 GDTXChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX Châu Thành
6 GDTXChoGao.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX Chợ Gạo
7 GDTXGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX Gò Công Đông
8 GDTXGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX Gò Công Tây
9 GDTXTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX Tân Phước
10 GDTXtxGoCong.TienGiang@moet.edu.vn TTGDTX TX Gò Công
     
  TT KTTH HN
1 KTTHHNChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn TT KTTH-HN H Châu Thành
2 KTTHHNCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn TT KTTH-HN H Cai Lậy
3 KTTHHNCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn TT KTTH-HN H Cái Bè
4 KTTHHNChoGao.TienGiang@moet.edu.vn TT KTTH-HN H Chợ Gạo
5 KTTHHNGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn TT KTTH-HN H Gò Công Tây
6 KTTHHNGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn TT KTTH-HN H Gò Công Đông
7 KTTHHNtxGoCong.TienGiang@moet.edu.vn TT KTTH-HN TX Gò Công
     
  Khác  
1 tcKTKT.TienGiang@moet.edu.vn Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật 
2 NDTKT.TienGiang@moet.edu.vn Nuôi dạy trẻ khuyết tật Tiền Giang
     
DANH SÁCH EMAIL TRƯỜNG CẤP I

Email

Đơn vị

H. Cái Bè  

c1AnThaiTrungBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI TRUNG B

c1HoaHungBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HƯNG B

c1AnHuuBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HỮU B

c1ThiTranCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI BÈ

c1MyLuongCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LƯƠNG

c1ThienTrungCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN TRUNG

c1HauThanhCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU THÀNH

c1MyTrungBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TRUNG B

c1MyLoiACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LỢI A

c1TanThanhCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THANH

c1TanHungCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG

c1HauMyTrinhCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU MỸ TRINH

c1PhanLuongTrucCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN LƯƠNG TRỰC

c1HauMyBacACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU MỸ BẮC A

c1HauMyBacBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU MỸ BẮC B

c1NgoVanNhacCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ VĂN NHẠC

c1AnHuuACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HỮU A

c1DoanThiNghiepCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ NGHIỆP

c1AnCuCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN CƯ

c1DongHoaHiepACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HÒA HIỆP A

c1DongHoaHiepBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HÒA HIỆP B

c1HoaKhanhACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHÁNH A

c1HoaKhanhBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHÁNH B

c1ThienTriCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

24. TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN TRÍ

c1MyDucDongCaibe.TienGiang@moet.edu.vn

25. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC ĐÔNG

c1MyDucTayACaibe.TienGiang@moet.edu.vn

26. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC TÂY A

c1AnThaiDongCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

27. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI ĐÔNG

c1HoaHungACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

28. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HƯNG A

c1HauMyPhuCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

29. TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU MỸ PHÚ

c1AnThaiTrungACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

30. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI TRUNG A

c1MyDucTayBCaibe.TienGiang@moet.edu.vn

31. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC TÂY B

c1MyTrungACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

32. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TRUNG A

c1MyLoiBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

33. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LỢI B

Huyện Cai Lậy

 

c1TruVanTho1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỪ VĂN THỐ 1

c1TruVanTho2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỪ VĂN THỐ 2

c1NhiMyCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ MỸ

c1TanHoiCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỘI

c1LongTienCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TIÊN

c1LongTrung1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TRUNG 1

c1LongTrung2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TRUNG 2

c1TamBinh1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM BÌNH 1

c1TamBinh2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM BÌNH 2

c1PhuAn1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ AN 1

c1PhuAn2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ AN 2

c1TanPhong1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG 1

c1TanPhong2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG 2

c1HoiXuanCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘI XUÂN 

c1CamSonCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN  

c1BinhPhu1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHÚ 1 

c1BinhPhu2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHÚ 2 

c1MyThanhNam1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÀNH NAM 1

c1MyThanhNam2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÀNH NAM 2

c1ThanhLoc1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỘC 1

c1ThanhLoc2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỘC 2

c1MyPhuocTay1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC TÂY 1

c1NhiQuiCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ QUÍ

c1PhuQuiCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

24. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ QUÍ

c1LongKhanhCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

25. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH

c1NguHiep1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

26. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ HIỆP 1

c1NguHiep2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

27. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ HIỆP 2

c1TanBinhCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

28. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH 

c1MyThanhBac1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

29. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÀNH BẮC 1

c1MyThanhBac2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

30. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÀNH BẮC 2

c1MyHanhTrungCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

31. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HẠNH TRUNG

c1MyHanhDongCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

32. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HẠNH ĐÔNG

c1MyLongCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

33. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LONG

c1ThanhHoaCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

34. TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HÒA

c1PhuNhuanCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

35. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ NHUẬN

c1PhuCuong1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

36. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CƯỜNG 1

c1PhuCuong2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

37. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CƯỜNG2

c1HiepDucCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

38. TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP ĐỨC

c1ApBacCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

39. TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP BẮC

c1MyPhuocTay2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

40. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC TÂY 2

Huyện Tân Phước

 

c1TanHoaThanhATanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA THÀNH A

c1TanHoaThanhBTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA THÀNH B

c1PhuMyATanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ A

c1PhuMyBTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ B

c1HungThanhTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THẠNH

c1MyPhuocTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC

c1ThiTranMyPhuocTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN MỸ PHƯỚC

c1TanHoaDongTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA ĐÔNG

c1TanHoaTayTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA TÂY

c1ThanhMyTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ

c1ThanhTanTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH TÂN

c1ThanhHoaTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HÒA

c1PhuocLap1TanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẬP 1

c1PhuocLap2TanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẬP 2

c1TanLap1TanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1

c1TanLap2TanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 2

Huyện Châu Thành

 

c1TanHoiDongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỘI ĐÔNG

c1TanLyDongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LÝ ĐÔNG

c1TanHuongAChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG A

c1TanHuongBChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG B

c1TanLyTayAChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LÝ TÂY A

c1TanLyTayBChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LÝ TÂY B

c1TanHiepChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

c1ThanCuuNghiaAChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN CỮU NGHĨA A

c1ThanCuuNghiaBChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN CỮU NGHĨA B

c1LongAnChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG AN

c1TamHiepAChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP A

c1TamHiepBChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP B

c1PhuocThanhChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC THẠNH

c1ThanhPhuChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH PHÚ

c1BinhDucChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỨC

c1ThoiSonChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI SƠN

c1SongThuanChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG THUẬN

c1KimSonChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM SƠN

c1LongDinhChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG ĐỊNH

c1GiongDuaChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG DỨA

c1NhiBinhAChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ BÌNH A

c1NhiBinhBChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ BÌNH B

c1DiemHyChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀM HY

c1DuongDiemChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

24. TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯỠNG ĐIỀM

c1BinhTrungAChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

25. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRƯNG A

c1BinhTrungBChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

26. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRƯNG B

c1DongHoaChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

27. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HÒA

c1VinhKimChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

28. TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KIM

c1LongHungAChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

29. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HƯNG A

c1LongHungBChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

30. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HƯNG B

c1BanLongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

31. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀN LONG

c1PhuPhongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

32. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ PHONG

c1HuuDaoChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

33. TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU ĐẠO

Tp Mỹ Tho

 

c1HoVanNhanhMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ VĂN NHÁNH

c1LyTuTrongMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

c1HoangHoaThamMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM

c1ThuKhoaHuanMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ KHOA HUÂN

c1ThienHoDuongMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC THIÊN HỘ DƯƠNG

c1NguyenHueMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

c1KimDongMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

c1NguyenTraiMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

c1DinhBoLinhMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

c1TanLongMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LONG

c1TanMyChanhMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ CHÁNH

c1TanTinhMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TỈNH

c1ThanhTriMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH TRỊ

c1DaoThanhAMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO THẠNH A

c1DaoThanhBMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO THẠNH B

c1TrungAnMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG AN

c1MyPhongMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHONG

c1MyHoaMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA

c1MyHungMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

NDTKT.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT
TẬT TỈNH TIỀN GIANG

H. Chợ gạo

 

c1TrungHoaChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HÒA

c1HoaTinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA TỊNH

c1MyTinhAnChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TỊNH AN 

c1TanBinhThanhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH THẠNH 

c1PhuKietChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ KIẾT 

c1LongHoaChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA

c1LuongPhuChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG PHÚ

c1ThanhBinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH BÌNH

c1SongBinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG BÌNH

c1LongBinhDienChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH ĐIỀN

c1DienLoiChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN LỢI

c1XuanDongChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐÔNG

c1VinhPhuocChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC

c1DangHungPhuocChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐĂNG HƯNG PHƯỚC

c1TanHoaChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA

c1TanThuanBinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THUẬN BÌNH

c1QuonLongChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUƠN LONG

c1LongThanhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH

c1BinhPhucNhutChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

c1BinhKhuongChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHƯƠNG

c1BinhNinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NINH

c1PhuHoaChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA

c1AnThanhThuyChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH THUỶ

c1ThanhHoaChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

24. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HÒA

c1BinhPhanChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

25. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHAN

c1HoaDinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

26. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA ĐỊNH

c1ThiTranChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

27. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CHỢ GẠO

H. Gò Công Tây

 

c1ThanhNhut1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH NHỰT 1

c1ThanhNhut2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH NHỰT 2

c1BinhNhi1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÌ 1

c1BinhNhi2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÌ 2

c1VinhBinh1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH 1

c1VinhBinh3GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH 3

c1DongThanh1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THẠNH 1

c1DongThanh2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THẠNH 2

c1DongSon1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN 1

c1DongSon2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN 2

c1BinhPhuGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHÚ

c1ThanhCongGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG

c1ThanhTri1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH TRỊ 1

c1ThanhTri2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH TRỊ 2

c1YenLuongGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LUÔNG

c1LongBinh2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH 2

c1LongBinh3GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH 3

c1VinhHuu1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỰU 1

c1VinhHuu2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỰU 2

c1LongVinhGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG VĨNH

c1TanPhuGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ

c1TanThanhGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠNH

c1PhuThanhGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THẠNH

c1TanThoi1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

24. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI 1

c1TanThoi2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

25. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI 2

c1BinhTan1GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

26. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TÂN 1

c1BinhTan2GoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

27. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TÂN 2

Thị Xã Gò Công

 

c1Phuong1TXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 1

c1Phuong2TXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 2

c1Phuong4TXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 4

c1LongChanhTXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG CHÁNH

c1LongHoaTXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HOÀ

c1LongThuanTXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN

c1LongHungTXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HƯNG

H. Gò Công Đông

 

c1BinhXuan1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUÂN 1

c1BinhXuan2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUÂN 2

c1BinhDong1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐÔNG 1

c1BinhDong2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐÔNG 2

c1TanTrung1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRUNG 1

c1TanTrung2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRUNG 2

c1TanDong1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐÔNG 1

c1TanTay1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TÂY 1

c1TanTay2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TÂY 2

c1GiaThuanGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THUẬN

c1TanPhuoc1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC 1

c1TanPhuoc2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC 2

c1KiengPhuoc1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂNG PHƯỚC 1

c1KiengPhuoc2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂNG PHƯỚC 2

c1VamLang1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM LÁNG 1

c1VamLang2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM LÁNG 2

c1BinhAnGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ÂN

c1TanDienGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐIỀN

c1BinhNghi1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NGHỊ 1

c1BinhNghi2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NGHỊ 2

c1PhuocTrungGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TRUNG

c1TanHoa1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA 1

c1TanHoa2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA 2

c1TangHoaGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

24. TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG HÒA 

c1TanThanh1GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

25. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH 1

c1TanThanh2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

26. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH 2

c1PhuTanGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

27. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN

c1PhuDongGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

28. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐÔNG

c1TanDong2GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

29. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐÔNG 2

   
DANH SÁCH EMAIL TRƯỜNG CẤP II 
   

Email

Đơn vị

Thị xã Gò Công

 

c2Phuong1TXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

1.TRƯỜNG THCS  PHƯỜNG 1

c2Phuong2TXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

2.TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 2

c2Phuong3TXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

3.TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 3

c2LongHoaTXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

4.TRƯỜNG THCS LONG HÒA

c2LongChanhTXGoCong.TienGiang@moet.edu.vn

5.TRƯỜNG THCS LONG CHÁNH

Thành phố Mỹ Tho

 

c2LeNgocHanMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

1.TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN

c2HocLacMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

2.TRƯỜNG THCS HỌC LẠC

c2TanMyChanhMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

3.TRƯỜNG THCS TÂN MỸ CHÁNH

c2MyPhongMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

4.TRƯỜNG THCS MỸ PHONG

c2BaoDinhMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

5.TRƯỜNG THCS BẢO ĐỊNH

c2XuanDieuMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

6.TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU

c2TrungAnMyTho.TienGiang@moet.edu.vn

7.TRƯỜNG THCS TRUNG AN

H. Chợ Gạo

 

c2TanBinhThanhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

1.TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH THẠNH

c2TinhHaChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

2.TRƯỜNG THCS TỊNH HÀ

c2LuongHoaLacChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

3.TRƯỜNG THCS LƯƠNG HÒA LẠC

c2ThanhBinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

4.TRƯỜNG THCS THANH BÌNH

c2XuanDongChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

5.TRƯỜNG THCS XUÂN ĐÔNG

c2DangHungPhuocChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

6.TRƯỜNG THCS ĐĂNG HƯNG PHƯỚC

c2LongBinhDienChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

7.TRƯỜNG THCS LONG BÌNH ĐIỀN

c2QuonLongChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

8.TRƯỜNG THCS QUƠN LONG

c2BinhPhucNhutChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

9.TRƯỜNG THCS BÌNH PHỤC NHỨT

c2BinhNinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

10.TRƯỜNG THCS BÌNH NINH

c2AnThanhThuyChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

11.TRƯỜNG THCS AN THẠNH THUỶ

c2HoaDinhChoGao.TienGiang@moet.edu.vn

12.TRƯỜNG THCS HÒA ĐỊNH

H. Cai Lậy

 

c2PhuCuongCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG

c2MyPhuocTayCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC TÂY

c2DoanThiNghiepCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ NGHIỆP

c2TruVanThoCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ

c2VoVietTanCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG THCS VÕ VIỆT TÂN

c2TanHoiCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG THCS TÂN HỘI

c2LongTienCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG THCS LONG TIÊN

c2NhiQuiCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG THCS NHỊ QUÍ

c2LongTrungCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG THCS LONG TRUNG

c2HoiXuanCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG THCS HỘI XUÂN

c2CamSonCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG THCS CẨM SƠN

c2PhuAnCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG THCS PHÚ AN

c2TanPhongCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG THCS TÂN PHONG

c2MyThanhNam1CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH NAM 1

c2MyThanhNam2CaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH NAM 2

c2LongKhanhCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG THCS LONG KHÁNH

c2NguHiepCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP

c2TanBinhCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

c2MyThanhBacCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH BẮC

c2MyHanhTrungCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG THCS MỸ HẠNH TRUNG

c2MyHanhDongCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG THCS MỸ HẠNH ĐÔNG

c2MyLongCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG THCS MỸ LONG

c2TamBinhCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG THCS TAM BÌNH

c2ThanhHoaCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

24. TRƯỜNG THCS THANH HÒA

c2PhuNhuanCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

25. TRƯỜNG THCS PHÚ NHUẬN

c2HiepDucCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

26. TRƯỜNG THCS HIỆP ĐỨC

c2ThanhLocCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

27. TRƯỜNG THCS THẠNH LỘC

c2PhuQuiCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

28. TRƯỜNG THCS PHÚ QUÍ

c2ApBacCaiLay.TienGiang@moet.edu.vn

29. TRƯỜNG THCS ẤP BẮC

H. Cái Bè

 

c2MyLoiBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG THCS MỸ LỢI B

c2MyTrungCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG THCS MỸ TRUNG

c2HauMyBacBCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG THCS HẬU MỸ BẮC B

c2MyLuongCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG THCS MỸ LƯƠNG

c2HauMyTrinhCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG THCS HẬU MỸ TRINH

c2HauMyPhuCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG THCS HẬU MỸ PHÚ

c2HauThanhCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG THCS HẬU THÀNH

c2ThienTrungCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG THCS THIỆN TRUNG

c2MyLoiACaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG THCS MỸ LỢI A

c2TanHungCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

c2HoaHungCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG THCS HÒA HƯNG

c2AnThaiTrungCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG THCS AN THÁI TRUNG

c2AnThaiDongCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG THCS AN THÁI ĐÔNG

c2MyDucDongCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

14.TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC ĐÔNG

c2ThienTriCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG THCS THIỆN TRÍ

c2HoaKhanhCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG THCS HÒA KHÁNH

c2PhanVanBaCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG THCS PHAN VĂN BA

c2HoiCuCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG THCS HỘI CƯ

c2ThiTranCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁI BÈ

c2MyDucTayCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

20. TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC TÂY

c2NgoVanNhacCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

21. TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN NHẠC

c2AnHuuCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

22. TRƯỜNG THCS AN HỮU

c2TanThanhCaiBe.TienGiang@moet.edu.vn

23. TRƯỜNG THCS TÂN THANH

H. Châu Thành

 

c2TanHoiDongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG THCS TÂN HỘI ĐÔNG

c2TanHuongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG

c2TanLyTayChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG THCS TÂN LÝ TÂY

c2TanHiepChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP

c2ThanCuuNghiaChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG THCS THÂN CỮU NGHĨA

c2LongAnChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG THCS LONG AN

c2TamHiepChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG THCS TAM HIỆP

c2PhuThanhChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG THCS PHÚ THẠNH

c2BinhDucChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG THCS BÌNH ĐỨC

c2ThoiSonChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG THCS THỚI SƠN

c2SongThuanChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG THCS SONG THUẬN

c2RachGamChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

12. TRƯỜNG THCS RẠCH GẦM

c2PhuPhongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

13. TRƯỜNG THCS PHÚ PHONG

c2LongDinhChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

14. TRƯỜNG THCS LONG ĐỊNH

c2NhiBinhChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

15. TRƯỜNG THCS NHỊ BÌNH

c2VinhKimChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

16. TRƯỜNG THCS VĨNH KIM

c2DongHoaChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

17. TRƯỜNG THCS ĐÔNG HÒA

c2LongHungChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

18. TRƯỜNG THCS LONG HƯNG

c2BanLongChauThanh.TienGiang@moet.edu.vn

19. TRƯỜNG THCS BÀN LONG

H. Tân Phước

 

c2TanLapTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

c2PhuMyTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ

c2HungThanhTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG THCS HƯNG THẠNH

c2ThanhMyTanPhuoc.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ

H. Gò Công Tây

 

c2ThanhNhutGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG THCS THẠNH NHỰT

c2VinhBinhGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH

c2DongThanhGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG THCS ĐỒNG THẠNH

c2ThanhTriGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

c2PhuThanhBPGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG THCS PHÚ THÀNH

c2VinhHuuGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG THCS VĨNH HỰU

c2TanThoiGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG THCS TÂN THỚI

c2TanPhuGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ

c2BinhTanGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG THCS BÌNH TÂN

c2PhuThanhPTGoCongTay.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG THCS PHÚ THẠNH

H. Gò Công Đông

 

c2BinhDongGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

1. TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG

c2TanTrungGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

2. TRƯỜNG THCS TÂN TRUNG

c2TanTayGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

3. TRƯỜNG THCS TÂN TÂY

c2TanPhuocGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

4. TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC

c2VamLangGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

5. TRƯỜNG THCS VÀM LÁNG

c2BinhAnGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

6. TRƯỜNG THCS BÌNH ÂN

c2BinhNghiGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

7. TRƯỜNG THCS BÌNH NGHỊ

c2TanHoaGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

8. TRƯỜNG THCS TÂN HÒA

c2TanThanhGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

9. TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

c2PhuDongGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

10. TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG

c2BinhXuanGoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

11. TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Văn bản mới Văn bản mới

 37/TB-SGDĐT: Về việc tổ chức thi đấu giao đoạn II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ X (năm 2019 – 2020).
 05/SHPL: Tài liệu sinh hoạt pháp luật 05/2020
 35/TB-SGDĐT: Thông báo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành.
 02/HD-SGDĐT: Hướng dẫn về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 632/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Liên kết Liên kết