Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang - 05/10/2021 (số lượt xem: 32)

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 100 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 68 thủ tục, cấp huyện: 27 thủ tục, cấp xã: 05 thủ tục)...

Bộ GDĐT công bố bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GDĐT
Bộ GDĐT công bố bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GDĐT - 05/10/2021 (số lượt xem: 18)

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạ...

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo
Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo - 05/10/2021 (số lượt xem: 21)

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào...

Danh sách thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất
Danh sách thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất - 05/10/2021 (số lượt xem: 27)

Ngày 15/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê, lập danh thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất...

UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - 05/10/2021 (số lượt xem: 24)

Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1342/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Gian...

Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 3 năm 2021
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 3 năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 18)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế...

Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 2 năm 2021
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 2 năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 16)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế...

Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 1 năm 2021
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC quý 1 năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 18)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế...

Sở GDĐT triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
Sở GDĐT triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 18)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ...

UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - 05/10/2021 (số lượt xem: 23)

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, năm 2021, Sở GDĐT thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

...

Sở GDĐT ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và những năm tiếp theo
Sở GDĐT ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và những năm tiếp theo - 05/10/2021 (số lượt xem: 23)

Ngày 04 tháng 10 năm 2021,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số  /KH-SGDĐT về Nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và những năm tiếp theo. Theo đó:

...

Kết quả chấm điểm chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” 6 tháng đầu năm 2021
Kết quả chấm điểm chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” 6 tháng đầu năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 15)

Thực hiện theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 202...

Sở GDĐT Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”của năm 2021
Sở GDĐT Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”của năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 26)

Ngày 27 tháng 01 năm 2021,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT về việc Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”của năm 2021. Theo đó:...

UBND tỉnh Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
UBND tỉnh Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - 05/10/2021 (số lượt xem: 11)

Ngày 19 tháng 5 năm 2021,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó:...

kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 14)

Ngày 25 tháng 5 năm 2021,  Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021. Theo đó...

Sở GDĐT góp ý Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2021
Sở GDĐT góp ý Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 23)

Sở GDĐT góp ý Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2021...

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2021
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 15)

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Trong quý 3 năm 2021, Sở GDĐT phát động phong trào thi đua CCHC theo bảng Chỉ số CCHC do Ủy ban nhân d...

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2021
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 21)

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Trong quý 1 năm 2021, Sở Giáo dục đã Xây dựng phương hướng triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 – 2...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 - 05/10/2021 (số lượt xem: 23)

Ngày 19 tháng 01 năm 2021,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SGDĐT về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Theo đó, năm 2021, Sở GDĐT thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm như sau:...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 819/QĐ-SGDĐT: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG NĂM 2021
 177/SGD ĐT-TT: V/v thông báo triệu tập bổ sung học viên 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
 04/TB-HĐTD: Thông báo bổ sung Phiếu dự tuyển, hình thức thi tuyển và nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2021
 1737/SGDĐT-TCHC: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 318
  Tổng lượt truy cập: 5695941