Truy cập nội dung luôn
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
STT Đơn vị Điện thoại
cơ quan
Email của đơn vị Họ tên thủ trưởng ĐTDĐ
thủ trưởng
1 Trung tâm GDTX TP. Mỹ Tho 0733 872 893 gdtxmytho.tiengiang@moet.edu.vn Lê Minh Quyền 0913 630 172
2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh TG 0733 874 898 gdtxtinh.tiengiang@moet.edu.vn Phạm Văn Lành 0914 570 959
3 Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD hòa nhập 0733 955 386 NDTKT.TienGiang@moet.edu.vn Võ Văn Lê 0914 570 959
1 Trường THPT Cái Bè 0733 824 355 c3Caibe.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Hưng 0918 862 524
2 Trường THPT Thiên Hộ Dương 0733 822 438 c3thienhoduong.tiengiang@moet.edu.vn Phạm Văn Nghiềm 0913 732 544
3 Trường THPT Phạm Thành Trung 0733 817 436 c3phamthanhtrung.tiengiang@moet.edu.Vn Lại Thành Nhân 0908 724 962
4 Trường THPT Lê Thanh Hiền 0733 730 002
0733 821 171
C3LeThanhHien.Tiengiang@moet.edu.vn Võ Văn Nghiêm 0909 270 969
5 Trường THPT Huỳnh Văn Sâm 0733 923 332 c3HuynhVanSam.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Trọng 0908 656 897
6 Trường THCS & THPT Ngô Văn Nhạc 0733 750 072 c23ngovannhac.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Chính 0919 748 509
7 Trường THPT Đốc Binh Kiều 0733 829 348 c3DocBinhKieu.TienGiang@moet.edu.vn Phan Công Triều 0988 342 254
8 Trường THPT Lưu Tấn Phát 0733 828 315 c3luutanphat.tiengiang@moet.edu.vn Phan Thị Ngọc Chi 0976 050 327
9 Trường THPT Lê Văn Phẩm 0733 827 302 c3myphuoctay.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Khinh 0918 975 166
10 Trường THPT Phan Việt Thống 0733 772 127 c3phanvietthong.tiengiang@moet.edu.vn Võ Văn Hiếu 0918 054 760
11 Trường THPT Tứ Kiệt 0733 829 038 c3TuKiet.TienGiang@moet.edu.vn Phạm Văn Nghĩa 0978 405 043
12 Trường THPT Tân Phước 0733 848 280 c3tanphuoc.tiengiang@moet.edu.vn Huỳnh Tấn Trãi 0918 563 120
13 Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp 0733 849 141 c23nguyenvantiep.tiengiang@moet.edu.vn Huỳnh Thiện Bảo 0979 990 345
14 Trường THPT Tân Hiệp 0733 831 310 c3tanhiep.tiengiang@moet.edu.vn Lê Văn Thành 01213 790 545
15 Trường THPT Vĩnh Kim 0733 834 014 c3vinhkim.tiengiang.@moet.edu.vn Trần Trọng Hưng 0919 873 536
16 Trường THPT Dưỡng Điềm 0733 629 031
0733 629 019
c3DuongDiem.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Phúc Nga 0912 817 880
17 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 0733 933 309 c3namkykhoinghia@moet.edu.vn Nguyễn Văn Tín 0985 785 871
18 Trường THPT Rạch Gầm–Xoài Mút 073 3833 630 c3rachgamxoaimut.tiengiang@moet.edu.vn Cao Văn Lưỡng 0168 245 0783
19 Trường THPT Chuyên Tiền Giang 0733 877 609 c3chuyentiengiang.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Vũ Thanh 0918 791 078
20 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 0733 872 315 c3nguyendinhchieu.tiengiang@moet.edu.vn Lê Bá Ngọc 0918 296 926
21 Trường THPT Trần Hưng Đạo 0733 873 308 c3tranhungdao.tiengiang@moet.edu.vn Phạm Thanh Sơn 0955 498 107
22 Trường THPT Ấp Bắc 0733 887 322 c3dlApBac.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Tưởng 0165 3145 173
23 Trường THPT Phước Thạnh 0733 618 218 c3phuocthanh.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Mẫu 0919 717 575
24 Trường THPT Chợ Gạo 0733 835 219 c3chogao.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Phú Cường 0918 029 829
25 Trường THPT Thủ Khoa Huân 0733 836 329 c3thukhoahuan.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Kim Đào 0939 969 602
26 Trường THPT Bình Phục Nhứt 0733 897 636 c3binhphucnhut.tiengiang@moet.edu.vn Võ Văn Ký 0129 644 8304
27 Trường THPT Trần Văn Hoài 0733 650 451 c3TranVanHoai.tiengiang@moet.edu.vn Lê Văn Quang 0918 449 351
28 Trường THPT Vĩnh Bình 0733 535 103 c3vinhbinh.tiengiang@moet.edu.vn Châu Minh Sơn 0918 652 125
29 Trường THPT Long Bình 0733 830 030 c23longbinh.tiengiang@moet.edu.vn Cao Châu Thanh Thủy 0976 095 406
30 Trường THPT Nguyễn Văn Thìn 0733 535 360 c3NguyenVanThin.TienGiang@moet.edu.vn Trương Minh Phụng 0945 225 758
31 Trường THCS và THPT Phú Thạnh 0733 530 069 c23PhuThanh.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Đương 0932 071 401
32 Trường THPT Trương Định 0733 842 638 c3truongdinh.tiengiang@moet.edu.vn Bùi Văn Thao 0916 739 099
33 Trường THPT Gò Công 0733 841 652 c3bctxgocong.tiengiang@moet.edu.vn Lại Thị Uyên Thu 0989 0222 79
34 Trường THPT Gò Công Đông 0733 840 441 c3GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn Phạm Văn Vinh 0902 940 126
35 Trường THPT Nguyễn Văn Côn 0733 846 150 c3NguyenVanCon.TienGiang@moet.edu.vn Trần Minh Quang 0908 112 912
36 Trường THPT Bình Đông 0733 945 168 c3binhdong.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Cao Luận 0907 027 825
37 Trường THCS và THPT Tân Thới 0733 528 411   Đặng Chế Pho 0916 329 967

Văn bản mới Văn bản mới

 1796/SGD-TCHC: Thống kê số liệu và hướng dẫn bổ sung việc nhập dữ liệu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
 803/QĐ-SGDĐT: V/v công nhận viên chức trúng tuyển, năm học 2019 - 2020
 0000: Thông báo kết quả điểm phỏng vấn
 Giấy mời Tập huấn công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2019 - 2020
 1854/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Liên kết Liên kết