Truy cập nội dung luôn
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
STT Đơn vị Điện thoại
cơ quan
Email của đơn vị Họ tên thủ trưởng ĐTDĐ
thủ trưởng
1 Trung tâm GDTX TP. Mỹ Tho 0733 872 893 gdtxmytho.tiengiang@moet.edu.vn Lê Minh Quyền 0913 630 172
2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh TG 0733 874 898 gdtxtinh.tiengiang@moet.edu.vn Phạm Văn Lành 0914 570 959
3 Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD hòa nhập 0733 955 386 NDTKT.TienGiang@moet.edu.vn Võ Văn Lê 0914 570 959
1 Trường THPT Cái Bè 0733 824 355 c3Caibe.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Hưng 0918 862 524
2 Trường THPT Thiên Hộ Dương 0733 822 438 c3thienhoduong.tiengiang@moet.edu.vn Phạm Văn Nghiềm 0913 732 544
3 Trường THPT Phạm Thành Trung 0733 817 436 c3phamthanhtrung.tiengiang@moet.edu.Vn Lại Thành Nhân 0908 724 962
4 Trường THPT Lê Thanh Hiền 0733 730 002
0733 821 171
C3LeThanhHien.Tiengiang@moet.edu.vn Võ Văn Nghiêm 0909 270 969
5 Trường THPT Huỳnh Văn Sâm 0733 923 332 c3HuynhVanSam.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Trọng 0908 656 897
6 Trường THCS & THPT Ngô Văn Nhạc 0733 750 072 c23ngovannhac.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Chính 0919 748 509
7 Trường THPT Đốc Binh Kiều 0733 829 348 c3DocBinhKieu.TienGiang@moet.edu.vn Phan Công Triều 0988 342 254
8 Trường THPT Lưu Tấn Phát 0733 828 315 c3luutanphat.tiengiang@moet.edu.vn Phan Thị Ngọc Chi 0976 050 327
9 Trường THPT Lê Văn Phẩm 0733 827 302 c3myphuoctay.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Khinh 0918 975 166
10 Trường THPT Phan Việt Thống 0733 772 127 c3phanvietthong.tiengiang@moet.edu.vn Võ Văn Hiếu 0918 054 760
11 Trường THPT Tứ Kiệt 0733 829 038 c3TuKiet.TienGiang@moet.edu.vn Phạm Văn Nghĩa 0978 405 043
12 Trường THPT Tân Phước 0733 848 280 c3tanphuoc.tiengiang@moet.edu.vn Huỳnh Tấn Trãi 0918 563 120
13 Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp 0733 849 141 c23nguyenvantiep.tiengiang@moet.edu.vn Huỳnh Thiện Bảo 0979 990 345
14 Trường THPT Tân Hiệp 0733 831 310 c3tanhiep.tiengiang@moet.edu.vn Lê Văn Thành 01213 790 545
15 Trường THPT Vĩnh Kim 0733 834 014 c3vinhkim.tiengiang.@moet.edu.vn Trần Trọng Hưng 0919 873 536
16 Trường THPT Dưỡng Điềm 0733 629 031
0733 629 019
c3DuongDiem.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Phúc Nga 0912 817 880
17 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 0733 933 309 c3namkykhoinghia@moet.edu.vn Nguyễn Văn Tín 0985 785 871
18 Trường THPT Rạch Gầm–Xoài Mút 073 3833 630 c3rachgamxoaimut.tiengiang@moet.edu.vn Cao Văn Lưỡng 0168 245 0783
19 Trường THPT Chuyên Tiền Giang 0733 877 609 c3chuyentiengiang.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Vũ Thanh 0918 791 078
20 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 0733 872 315 c3nguyendinhchieu.tiengiang@moet.edu.vn Lê Bá Ngọc 0918 296 926
21 Trường THPT Trần Hưng Đạo 0733 873 308 c3tranhungdao.tiengiang@moet.edu.vn Phạm Thanh Sơn 0955 498 107
22 Trường THPT Ấp Bắc 0733 887 322 c3dlApBac.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Tưởng 0165 3145 173
23 Trường THPT Phước Thạnh 0733 618 218 c3phuocthanh.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Mẫu 0919 717 575
24 Trường THPT Chợ Gạo 0733 835 219 c3chogao.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Phú Cường 0918 029 829
25 Trường THPT Thủ Khoa Huân 0733 836 329 c3thukhoahuan.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Thị Kim Đào 0939 969 602
26 Trường THPT Bình Phục Nhứt 0733 897 636 c3binhphucnhut.tiengiang@moet.edu.vn Võ Văn Ký 0129 644 8304
27 Trường THPT Trần Văn Hoài 0733 650 451 c3TranVanHoai.tiengiang@moet.edu.vn Lê Văn Quang 0918 449 351
28 Trường THPT Vĩnh Bình 0733 535 103 c3vinhbinh.tiengiang@moet.edu.vn Châu Minh Sơn 0918 652 125
29 Trường THPT Long Bình 0733 830 030 c23longbinh.tiengiang@moet.edu.vn Cao Châu Thanh Thủy 0976 095 406
30 Trường THPT Nguyễn Văn Thìn 0733 535 360 c3NguyenVanThin.TienGiang@moet.edu.vn Trương Minh Phụng 0945 225 758
31 Trường THCS và THPT Phú Thạnh 0733 530 069 c23PhuThanh.TienGiang@moet.edu.vn Nguyễn Văn Đương 0932 071 401
32 Trường THPT Trương Định 0733 842 638 c3truongdinh.tiengiang@moet.edu.vn Bùi Văn Thao 0916 739 099
33 Trường THPT Gò Công 0733 841 652 c3bctxgocong.tiengiang@moet.edu.vn Lại Thị Uyên Thu 0989 0222 79
34 Trường THPT Gò Công Đông 0733 840 441 c3GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn Phạm Văn Vinh 0902 940 126
35 Trường THPT Nguyễn Văn Côn 0733 846 150 c3NguyenVanCon.TienGiang@moet.edu.vn Trần Minh Quang 0908 112 912
36 Trường THPT Bình Đông 0733 945 168 c3binhdong.tiengiang@moet.edu.vn Nguyễn Cao Luận 0907 027 825
37 Trường THCS và THPT Tân Thới 0733 528 411   Đặng Chế Pho 0916 329 967

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2020
 43/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì I năm học 2019 - 2020 đối với GDTX
 41/SGDĐT-TCHC: Về việc đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên
 07/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 1904/SGDĐT-KHTC: V/v Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện, ngân hàng đề và thi phòng máy

Liên kết Liên kết